گزارش

انجام فعالیتهای آزمایشگاهی درس فیزیک و شیمی کلاس شکوفا دو

اطلاعیه دبیران

به منظور درک بهتر برخی مباحث فیزیک و شیمی سرکار خانم علیزاده متصدی آزمایشگاه جامع دبیرستان دخترانه اسوه برای دانش آموزان ازمایش انجام میدهند.

معرفی کادر دبیرستان پایه هشتم

معرفی دبیران و کادر اجرایی دبیرستان

معرفی کادر دبیرستان پایه هشتم دبیرستان دخترانه اسوه

معرفی کادر اجرایی دبیرستان

معرفی دبیران و کادر اجرایی دبیرستان

معرفی کادر اجرایی دبیرستان دخترانه اسوه

معرفی کادر دبیرستان پایه نهم

معرفی دبیران و کادر اجرایی دبیرستان

معرفی کادر دبیرستان پایه نهم دبیرستان دخترانه اسوه