طرح شماره چهار به نام زیباسازی فضای فیزیکی دبیرستان

طرح های کل سال تحصیلی

هدف اصلی :زیباسازی فضای فیزیکی مدرسه در حد مطلوب و مناسب

سایر اهداف مورد نظر:زیباسازی فضلی فیزیکی مدرسه در حد مطلوب و مناسب

نام طرح:زیباسازی فضای فیزیکی مدرسه      عنوان طرح:فیزیکی-خدماتی-بهداشت،سلامت و تندرستی   دایره شمول:کل فضای مدرسه بسته به نیاز                        مدت زمان اجرا:کل مرداد و شهریور              محل پرداخت:موجودی آموزشگاه از پرداختی دانش آموزان       

ردیف عنوان پروژه گونه
(روش اجرا)
(با چه چیز)امکانات مادی
ونیروی انسانی لازم
(چه کسی)مسئول یا
مسئولین پیگیری
(کجا و چه وقت)مکان لازم
و محدوده زمانی اجرا
ملاک و معیار
(ارزشیابی)
نحوه ارزشیابی میزان موفقیت
به درصد
۱ زیباسازی فضای فیزیکی مدرسه و رنگ آمیزی میز و نیمکت و خصوص دانش آموزان و تعمیر همه کلاس ها جهت ایجاد روحیه نشاط و شادابی در دانش آموزان و دبیران بودجه مدرسه مدیر مدرسه مدرسه-مرداد تا مهر جذاب نمودن و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در دانش آموزان و دبیران نظر خواهی از دبیران و دانش آموزان و اولیا  
دبیرستان دخترانه اسوه
بنر مارگاریتا
برای اطلاع از آخرین خبرها در خبرنامه سایت خبری نگاه عضو شوید .